Sunday, 28/11/2021 - 10:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Định

Số: 01 /KH_THCS ngày 16 tháng 9 năm 2017 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÌNH ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  01 /KH_THCS

                                                                   Bình Định, ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Căn cứ vào Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của UBND tỉnh Thái Bình;

- Căn cứ văn bản số 502/ SGDĐT - GDTrH ngày 17/8/2017 về h­ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 - 2018 của Sở GD và ĐT Thái Bình;

- Căn cứ văn bản số 218/BC - PGD ĐT ngày 10/8/2017 về tổng kết năm học 2016 - 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của Phòng GD và ĐT Kiến X­ơng;

       - Căn cứ vào văn bản số 243/KH- GD THCS ngày 08/9/2017 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS huyện Kiến X­ơng;

- Căn cứ vào tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh; tình hình cơ sở vật chất và các hệ điều kiện khác của nhà tr­ờng năm học 2017 - 2018

 

B. NHIỆM VỤ CHUNG:

  1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH 13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học; toàn ngành tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác, khắc phục những tiêu cực trong giáo dục :

Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, kết hợp với các cuộc vận động của ngành; coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho CBGV, học sinh. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, các đề án trong chương trình hành động để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Chấn chỉnh công tác quản lý thu chi trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Triệt để tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định về dạy thêm, học thêm.

2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường phân cấp quản lý. Đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông:

 Nhà trường tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học; xây dựng hợp lý các chủ đề dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối.

Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, dạy nghề phổ thông.

Quản lý chỉ đạo và thực hiện tốt các kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ I và cuối năm học; kiểm tra công tác quản lý, công tác chuyên môn, khảo sát giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi; tổ chức tốt các cuộc thi ( thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi khoa học kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học tích hợp ... ).

Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

3. Tích cực chuẩn bị hệ điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2018 :

3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên các cấp học :

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhất là việc chuẩn bị giáo viên cho dạy học liên môn, dạy học tích hợp.

Cán bộ quản lý giáo dục phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới tư duy quản lý; CBGV các trường chủ động bồi dưỡng, học tập để có văn bằng, chứng chỉ đáp ứng yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

3.2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị :

Tiếp tục tham mưu với địa phương tăng cường CSVC cho công nhận lại trường chuẩn Quốc gia vào năm 2019. Xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, xây dựng mỗi nhà trường là một cơ quan văn hóa. Thu hút các nguồn vốn hợp lý để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; tổ chức mua sắm trang thiết bị giảng dạy đồng bộ phục vụ đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá học sinh.

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT,  phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng CNTT vào quản lý và giảng dạy :

Nhà trường tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, tập huấn, trao đổi công tác, trao đổi chuyên môn giữa các cơ quan QLGD với nhà trường, nhà trường với giáo viên. Tăng cường sử dụng phần mềm trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện; kết nối thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

5. Cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh :

Tích cực cải cách hành chính, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông giáo dục, tạo sự đồng thuận cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo; có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, qua đó có động cơ, thái độ, trách nhiệm chung với sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Nhà trường chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối kết hợp với các ban ngành để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong cán bộ giáo viên và học sinh.

Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương, hội Khuyến học, hội Cựu giáo chức để triển khai tích cực Quyết định 89/QĐ-TTg, Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1390/QĐ-UBND của UBND tỉnh về xây dựng XHHT tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Đẩy mạnh việc thức hiện đề án dạy bơi, chống đuối nước cho học sinh của nhà trường theo quyết định số 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Kiến Xương.

 

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

I. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG VÀ PHỔ CẬP :

1. Chỉ tiêu :

- Tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Duy trì tốt số lượng, không có học sinh bỏ học.

- Tỷ lệ chuyên cần đạt 99,5% trở lên.

- Giữ vững thành tích là trường đạt phổ cập GD THCS mức độ 3, nâng cao tỷ lệ các tiêu chuẩn phổ cập.

2. Biện pháp:

a. Công tác số lượng :

- Kết hợp với trường Tiểu học tổ chức tốt việc tuyển sinh học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học lên lớp 6 theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Làm tốt công tác huy động và ổn định số lượng trước khi bước vào khai giảng năm học mới.

- Giảng dạy đúng mức độ chương trình, bám sát chuẩn kiến thức phù hợp với năng lực học sinh; quan tâm đến đối tượng học sinh yếu, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban. Coi trọng việc nâng cao chất lượng để duy trì số lượng.

- Tham mưu với Cấp uỷ và chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tới lớp, tới trường, quan tâm đúng mức đến con em của các gia đình chính sách, gia đình nghèo, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được đến trường học tập.

-  Có bảng, sổ theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Phát hiện kịp thời những học sinh có dấu hiệu bỏ học để có những biện pháp khắc phục phù hợp. Thực hiện nghiêm túc những qui định về báo cáo số lượng đầu năm học, cuối học kì I, cuối năm học và báo cáo định kì vào ngày 28 hàng tháng về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

b. Về công tác phổ cập GD THCS :

-  Làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phổ cập GD xã.

- Phối hợp với trường Tiểu học, Mầm non để tiến hành điều tra, rà soát lại các độ tuổi trong diện phải phổ cập.

- Đảm bảo đủ số lượng các loại hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các số liệu vào hồ sơ và phần mềm phổ cập GD THCS của các nhà trường.

- Kế hoạch :

+ Tháng 8/2017 : Tiến hành điều tra cơ bản, làm thống kê tổng hợp.

+ Tháng 9/2017 : Nhập dữ liệu vào phần mềm phổ cập, hoàn thiện hồ sơ sổ sách và tổ chức tự kiểm tra. Đáp ứng các biểu mẫu thống kê kết quả phổ cập với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Tháng 11, 12/2017: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đón doàn kiểm tra công nhận PCGD của Phòng Giáo dục và Đào tạo để công nhận xó đạt phổ cập GD THCS năm 2017.

II. Nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện :

1. Giáo dục đạo đức :

a. Chỉ tiêu :

- 100% cán bộ, giáo viên có kỷ cương, nề nếp trong tất cả các hoạt động giáo dục, không để các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bạo lực xảy ra trong nhà trường.

- 100% số tiết dạy môn Giáo dục công dân, môn hoạt động GD ngoài giờ lên lớp có nền nếp, hiệu quả cao.

- 100% học sinh được thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông.

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm :

   Loại tốt : 90% (năm học trước:83.25%); Loại khá: 10% (năm học trước 11.01%).

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm loại TB, yếu.

b. Biện pháp :

- Tổ chức và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức cho CBGV và học sinh kí cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua ngay từ đầu năm học; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thành lập Ban chỉ đạo tại các trường, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

  Tiếp tục đưa nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các nhà trường.

   Nhận chăm sóc, giới thiệu khu di tích lịch sử, văn hoá, nghĩa trang liệt sĩ, qua đó giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, đạo lí " Uống nước nhớ nguồn " ...

- Giảng dạy nghiêm túc, có chất lượng môn GDCD, môn HĐNG lên lớp. Coi trọng việc giáo dục pháp luật, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giáo dục luật an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong nhà trường. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật ATGT, không mắc các tai tệ nạn xã hội và không vi phạm nội quy của nhà trường.

- Triển khai có hiệu quả việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học theo các tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tốt hoạt động “ Tuần sinh hoạt tập thể ” đầu năm học mới theo hướng dẫn tại công văn số 3633/BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, các hoạt động theo chủ điểm hàng tháng và các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm học. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống từ đầu năm học, có kế hoạch để tất cả các lớp đầu cấp được sinh hoạt lớp tại phòng truyền thống của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về lịch sử nhà trường, những thành tích đạt được của nhà trường qua từng giai đoạn, những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và các lớp học sinh các khoá trước.

- Tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp; phát huy vai trò, tác dụng giáo dục của các tổ chức trong nhà trường như : Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS HCM, chi bộ Đảng, Công đoàn. Tích cực giáo dục học sinh thông qua các việc làm từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa.

- Chú trọng công tác chủ nhiệm lớp, giao chỉ tiêu cụ thể về giáo dục đạo đức cho từng lớp, chỉ đạo xếp loại hạnh kiểm cho học sinh thật chính xác, công bằng theo đúng các quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT. Tổ chủ nhiệm sinh hoạt mỗi tháng 1 lần vào tuần thứ 4 hàng tháng dưới sự chủ toạ của đồng chí Hiệu trưởng. Thường xuyên nắm vững các diễn biến tư tưởng, hành vi của học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội, phát hiện kịp thời và có biện pháp hữu hiệu để khắc phục các biểu hiện vi phạm đạo đức của học sinh.

       -  Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tạo môi trường lành mạnh để giáo dục đạo đức học sinh.

- Quan tâm đúng mức đến những học sinh cá biệt, tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của từng em để có biện pháp giáo dục phù hợp.

2. Dạy và  học các môn văn hoá :

a. Chỉ tiêu :

- 100% giáo viên xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình và biên chế năm học 2017 - 2018 của Bộ GD&ĐT.

- 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định; ghi chép đầy đủ và có chất lượng.

- Hai tổ chuyên môn thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức được các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối.

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi giáo viên và học sinh trong năm học.

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học lực của học sinh một cách chính xác, công bằng theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Kết quả xếp loại học lực : Giỏi : 35% ( năm học trước : 29.67%); khá: 45% ( năm học trước : 43.7% ). Sau khi kiểm tra lại không có học sinh bị xếp loại học lực yếu. Không để tình trạng học sinh xếp loại học lực giỏi không đỗ vào THPT.

- Phấn đấu tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 96 - 98%. Sau hè tổ chức kiểm tra lại lên lớp đạt 100% trở lên.

- Thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên và vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh: Phấn đấu có ít nhất 02 hồ sơ của giáo viên và 03 bài viết của học sinh được lựa chọn tham dự cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức.

- Khảo sát HSG cấp huyện xếp thứ 10 trở lờn ( năm học trước xếp thứ 9).

        - Tham gia cỏc cuộc thi trên mạng cấp huyện nằm trong tốp 10 của Huyện (nếu tổ chức)

- Thi vào lớp 10 THPT: tỉ lệ đỗ 100% ( năm trước 100%). Trong đó, môn ngữ văn đạt 80% ( năm học trước 79.31%); môn Toán 95% ( năm học trước 91.95%); môn thứ 3 đạt 85% trở lên ( năm trước 83.9%). Phấn đấu tỉ lệ các môn đạt 5 điểm trở lên xếp trong tốp 10 của huyện ( năm trước xếp thứ 3).

- Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cụm xếp thứ 1, tham gia cấp Huyện đạt giải Nhất.

b. Biện pháp thực hiện :

* Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học; quy định, quy chế chuyên môn:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho giáo viên, các tổ chuyên môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học ( học kỳ I : 19 tuần, học kỳ II : 18 tuần ). Ngay sau khi tổng kết năm học 2016- 2017, hiệu trưởng dự kiến phân công chuyên môn cho từng giáo viên, hướng dẫn giáo viên làm kế hoạch dạy học, trong đó chú trọng việc xây dựng các chủ đề nội môn và liên môn. Đầu tháng 8, Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên, của tổ  chuyên môn trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. Kế hoạch của từng giáo viên được tập hợp lại thành quyển- là kế hoạch dạy học của nhà trường.

- Trên cơ sở kế học dạy học đã được phê duyệt, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài, tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà. Nhà trường sắp xếp thời khoá biểu đảm bảo thuận lợi cho giáo viên thực hiện dạy học theo chủ đề.

-  Bước đầu cho giáo viên làm quen với phương pháp, hình thức tổ chức theo mô hình trường học mới; vận dụng một cách linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức của trường học mới vào tiết dạy của mình.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn theo tinh thần công văn 5555 của Bộ GD- ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2014. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trong năm học này, hai tổ chuyên môn làm tốt các chuyên đề sau:

          + Chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học.

          + Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.

          + Chuyên đề phương pháp ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.

          + Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

- Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hướng dẫn và cung cấp SGK, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giáo dục kỹ năng sống theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2014của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Phương án dạy - học 2 môn Âm nhạc, Mĩ thuật ở lớp 9 vẫn thực hiện như năm học trước ( thống nhất môn Mĩ thuật dạy ở học kì I, môn Âm nhạc dạy ở học kì II ). Với môn Công nghệ 9 thống nhất toàn huyện thực hiện mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Tiếp tục thực hiện giảm tải nội dung chương trình SGK theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tích hợp giữa HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ ( như năm học trước ).

-  Phân công chuyên môn hợp lí trên cơ sở đội ngũ hiện có và tình hình thực tế của nhà trường, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ và phát huy tối đa năng lực chuyên môn của từng giáo viên.

-  Xây dựng bộ hồ sơ của nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên đầy đủ về số lượng và có chất lượng tốt ( theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại văn bản 398/GD-THCS ngày 08/9/2016 ). Năm học này, Trường vẫn cho phép giáo viên được soạn và sử dụng giáo án in trên máy vi tính nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau :

+ GV phải có trình độ tin học, sử dụng thành thạo máy vi tính, có kỹ năng soạn thảo văn bản.

+ GV phải có phương tiện riêng phục vụ cho việc soạn giáo án.

+ Phải được Hiệu trưởng nhà trường cho phép.

Nhà trường sẽ  kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc soạn và sử dụng giáo án in vi tính của từng giáo viên, kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm để đảm bảo tính công bằng và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, kiên quyết không để giáo viên sử dụng giáo án photocopy của người khác.

- Thường xuyên kiểm tra sổ gọi tên, ghi điểm; sổ đầu bài; sổ điểm bộ môn; lịch báo giảng ... để quản lý việc dạy của giáo viên và nền nếp học tập của học sinh. Kiên quyết không để giáo viên thay tờ trong sổ điểm lớp.

- Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng : Lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT làm căn cứ cho công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng.

- Hồ sơ của học sinh : Việc vào điểm, ghi nhận xét, xác nhận sửa chữa trong học bạ phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác, hợp lệ. Trang đầu của học bạ phải được ghi từ đầu năm khi học sinh vào lớp 6, phải ghi đúng, nhất quán, khớp với giấy khai sinh.

* Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh :

  - Phân loại học sinh, coi trọng bồi dưỡng HS khá giỏi và quan tâm giúp đỡ học sinh học lực trung bình, yếu kém; khuyến khích, động viên, tạo cho HS có hứng thú trong học tập.

  - Tiếp tục triển khai tài liệu Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh các môn học tới cán bộ giáo viên.

- Giáo viên đầu tư nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng, SGK, SGV, các tài liệu tham khảo; xây dựng được các chủ đề dạy học, soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu : Phải được soạn trước một tuần, ghi rõ tuần, tiết, ngày, tháng, năm soạn; được ký duyệt hàng tuần. Nội dung kiến thức bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, sách giáo khoa và sách giáo viên; đảm bảo các bước lên lớp và soạn kỹ càng, chu đáo. Nội dung bài soạn phải thể hiện rõ công việc của giáo viên và học sinh trong một tiết học; hệ thống câu hỏi phải phù hợp, phong phú, rõ ràng, chính xác, lô gíc, có tác dụng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học, khuyến khích sử dụng hợp lí giáo án điện tử, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, phòng học bộ môn, coi trọng thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Sử dụng có hiệu quả phần mềm thiết kế bài giảng e-learning trong giảng dạy, hội thi, hội giảng.

- Giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, chú ý rèn kĩ năng cho học sinh, quan tâm đến việc hướng dẫn học sinh cách học, cách nghĩ, tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và tự học ở nhà. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và thông qua việc dự giờ thăm lớp của các giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả của buổi sinh hoạt chuyên môn. Nội dung sinh hoạt tổ cần tập trung vào vấn đề đổi mới phương pháp, quan tâm nhiều đến hoạt động học của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học ở tất cả các khối lớp, các bộ môn. Nội dung các chuyên đề cần tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó trong quá trình thực hiện nội dung, chương trình SGK; tập trung vào vấn đề dạy học theo chủ đề, thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy thêm, học thêm, sử dụng thiết bị dạy học, chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT; dạy học theo mô hình trường học mới ...

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đa dạng hoá các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như dạy học trực tuyến, trường học kết nối… Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như  văn nghệ, thể dục- thể thao, các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu…  Tổ chức tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tiếp tục đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan; đổi mới cách ra đề kiểm tra theo hướng người học phải hiểu bài, vận dụng được kiến thức; ra đề kiểm tra theo ma trận, đảm bảo chuẩn xác, phù hợp, phân hoá được trình độ học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình, đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng của học sinh trong quá trình học tập.

- Thực hiện đầy đủ, chính xác Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS của Bộ GD&ĐT. Giáo viên cần căn cứ vào Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ( ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) và kế hoạch dạy học các môn để xây dựng quy định cụ thể về số lần kiểm tra của từng môn, từng khối lớp trong từng học kỳ và công bố ngay từ đầu năm học; đồng thời yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc. Bài kiểm tra phải soạn chu đáo, nội dung phải sát với yêu cầu chương trình, có đáp án, biểu điểm rõ ràng, chấm bài phải tuân theo biểu điểm, sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp phải được ghi chép cẩn thận ( khắc phục tình trạng thiếu hoặc thừa điểm kiểm tra; giáo viên sửa chữa điểm không đúng quy định, thay tờ trong sổ điểm lớp  …). Đảm bảo tính nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, để kết quả học tập của học sinh phản ánh đúng điều kiện, thực chất chất lượng giáo dục của trường mình. Xử lý nghiêm khắc những giáo viên sửa điểm, cấy điểm, nâng điểm một cách tuỳ tiện cho học sinh và dồn ép kiểm tra vào cuối kỳ, cuối năm học. Sử dụng tốt phần mềm SMAS 3.0.

- Tiếp tục tổ chức các kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong các kỳ thi, kiểm tra; sử dụng kết quả thi, kiểm tra trong công tác thi đua một cách phù hợp. Năm học này, thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, trường vẫn thống nhất chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ, kiểm tra chất lượng cuối năm học khi cú lịch. Các môn Sở và Phòng không ra đề, trường tự ra đề, tự tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đặc biệt chú trọng chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT. Ngay từ đầu năm học, cho khảo sát chất lượng 2 môn Ngữ văn, Toán. Trên cơ sở kết quả khảo sát phân chia Khối 9 thành 2 lớp theo đối tượng học sinh: khá- giỏi và TB- yếu. Yêu cầu giáo viên soạn giáo án và dạy theo đúng đối tượng lớp. Ngoài học 3 buổi như các khối lớp khác, nhà trường cho học sinh đăng kí ôn thi vào lớp 10 vào chiều thứ 6, 7 hàng tuần. Yêu cầu giáo viên dạy mỗi tháng ít nhất phải kiểm tra viết 1 bài. Nộp thống kê điểm cùng với bài làm của học sinh cho hiệu trưởng.

* Tham gia tốt việc khảo sát giáo viên dạy giỏi các cấp:

          - Tham gia tất cả các môn mà nhà trường có giáo viên chuyên.

          - Động viên cả vật chất lẫn tinh thần để giáo viên tự giác, tích cực tham dự.

          - Giao cho hai tổ chuyên môn chủ động lên kế hoạch, hỗ trợ tổ viên tham dự để đạt kết quả cao nhất.

* Tổ chức tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh cấp cụm trường và cấp huyện:

          - Giao cho thầy Vũ Văn Thiệp trực tiếp hướng dẫn học sinh làm các dự án.

          - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để học sinh, phụ huynh và giáo viên hiểu được ý nghĩa của cuộc thi.

          - Động viên khuyến khích học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia.

          - Lịch thi:

          + Cấp trường: Dự kiến đầu tháng 10 năm 2017.

          + Cấp cụm trường: 11 tháng 10 năm 2017.

          + Cấp huyện: 01 tháng 11 năm 2017.

          * Tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh những sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy học cần thiết gồm : Bộ sách giáo khoa, sách bài tập của các môn học; sách Ngữ văn, Địa lí địa phương; sách Giáo dục kỹ năng sống …; đảm bảo cho học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ phục vụ học tập, dụng cụ học tập cần thiết.

* Sắp xếp và khai thác tối đa hiệu quả của các phòng học bộ môn : Giáo viên phụ trách thiết bị có sổ kiểm kê thiết bị, đồ dùng dạy học; sổ mượn-trả thiết bị; chú ý sắp xếp thiết bị vào các tủ giá trong phòng bộ môn theo từng môn-lớp, có ghi nhãn mác cụ thể để thuận tiện trong quá trình sử dụng của giáo viên; chỉ đạo giáo viên tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, khắc phục tình trạng dạy chay- học chay. Động viên, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

* Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tích hợp và lồng ghép về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, giáo dục về dân số - KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kĩ năng sống, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội thông qua các môn : Ngữ văn, Sinh học, Địa lí, GDCD …

* Tích cực tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử của giáo viên; thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên và thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh ... theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi :

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức khảo sát, tuyển chọn học sinh; phân công giáo viên bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Những giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, có kế hoạch thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng trong từng thời gian cụ thể. Trong năm học này kế hoạch và giáo án bồi giỏi của giáo viên tiếp tục được coi là một trong những loại hồ sơ quy định và được chú ý kiểm tra. Thành lập các đội tuyển tham gia kỳ khảo sát chất lượng HSG do Phòng GD và ĐT sẽ tổ chức vào tháng 4/2018 với các môn khảo sát: Ngữ văn, Toán cho học sinh các lớp 6, 7, 8; môn Tiếng Anh cho học sinh  lớp 8.

- Tổ chức và quản lí tốt lớp bồi dưỡng môm Tiếng Anh lớp 9 do PGD&ĐT đặt tại trường. Chọn 4 học sinh đạt kết quả cao tham gia lớp bồi dưỡng do Đ/c Trần Sơn Hà - Phó HT THCS Quang Minh và Đ/c Trịnh Thế Ngọc - GV THCS Minh Hưng trực tiếp giảng dạy.

* Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng  dạy thêm, học thêm:

Tổ chức dạy thêm theo đúng quy định. Các môn dạy thêm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thời lượng: mỗi môn/lớp/tuần. Mỗi buổi học 3 tiết chia thành 2 ca.

Giáo viên dạy phải có đầy đủ giáo án theo đúng quy định. Mỗi tháng, giáo viên phải tổ chức cho học sinh làm ít nhất 01 bài kiểm tra. Bài kiểm tra phải được chấm, chữa chu đáo, cụ thể và nộp báo cáo thống kê điểm cùng với bài kiểm tra cho hiệu trưởng. Cuối học kỳ I và cuối năm học các trường sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác dạy thêm, học thêm và báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ban giám hiệu sẽ tích cực đi dự giờ những tiết dạy thêm để cùng giáo viên tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

3. Giáo dục lao động sản xuất, hướng nghiệp - dạy nghề :

a. Chỉ tiêu :

-  Giảng dạy có chất lượng môn Công nghệ.

-  Tổ chức tốt cho học sinh lao động vệ sinh quang cảnh.

- 100% số học sinh lớp 8 được học nghề và hướng nghiệp nghề với học sinh lớp 9.

- Tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp nghề đạt 100%; trong đó xếp loại khá, giỏi đạt trên 90%.

b. Biện pháp :

- Phối hợp với Hội sinh vật cảnh của địa phương, tiến hành quy hoạch trồng cây thích hợp vừa làm đẹp, làm sạch môi trường vừa đảm bảo số lượng, chất lượng cây trồng, đảm bảo nhà trường luôn “xanh - sạch - đẹp”.

- Về công tác hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông : Kết hợp chặt chẽ với Trung tâm GDTX - HN để làm tốt công tác dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 ngay trong thỏng 6 và thỏng 8 năm 2017

Nâng cao chất lượng các lớp dạy nghề phổ thông; đảm bảo đủ các loại hồ sơ theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đúng chương trình, đảm bảo thời lượng dạy lý thuyết và thực hành; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thi tốt nghiệp nghề một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác sinh hoạt hướng nghiệp và tư vấn nghề cho học sinh cuối cấp THCS ; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.

4. Giáo dục thể chất,  thẩm mĩ, y tế trường học :

a. Chỉ tiêu :

- Giảng dạy có chất lượng môn Thể dục.

- Phấn đấu kết quả tham dự giải các môn thể thao cấp cụm toàn đoàn xếp thứ Nhất ( năm trước xếp thứ 4). Trong đó có cỏc môn: điền kinh, bóng chuyền, bóng rổ có học sinh được tham gia cấp huyện trở lên.

- 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.

b. Biện pháp :

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng chương trình thể dục nội khoá. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Thể dục. Bố trí sân tập hợp lí nhất, có sân tập bóng rổ cho học sinh. Giáo viên TD mặc trang phục TDTT trong các giờ học nội khoá và ngoại khoá, bắt buộc 100% học sinh phải đi giày trong khi tập luyện.

- Tích cực chỉ đạo các hoạt động ngoại khoá TDTT để học sinh được tập luyện, thực hành những kiến thức đã được học trong giờ nội khoá và luyện tập các môn học tự chọn, tăng cường các môn thể thao có tác dụng phát triển thể lực toàn diện, hấp dẫn lôi cuốn học sinh, đặc biệt chú trọng các môn thi trong chương trình hội khoẻ Phù Đổng các cấp  như bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, cờ vua, cầu lông ...

- Quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao; tổ chức tốt giải các môn thể thao cấp trường, cụm trường, cấp huyện,

Dự kiến kế hoạch tổ chức và tham dự giải các môn thể thao các cấp :

+ Cấp trường : Tháng 11/2017.

+ Cấp cụm trường, cấp huyện :  Tháng 12/2017.

+ Cấp tỉnh :  Tháng 3/2018.

- Huy động các nguồn lực để xây dựng mới, tu sửa các công trình vệ sinh. Phát động phong trào làm sạch môi trường. Có đủ nước uống đảm bảo vệ sinh cho học sinh; thực hiện có hiệu quả chương trình y tế học đường; chú ý thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác chữ thập đỏ trong trường học; làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, tổ chức theo dõi sức khoẻ và sự phát triển thể chất của học sinh ngay từ đầu cấp học; thực hiện tốt chương trình phòng chống HIV/AIDS, ma tuý trong nhà trường.

III. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện và công tác quản lý :

1. Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên :

- Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên (tạo điều kiện để giáo viên tự bồi dưỡng, đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; tổ chức các hội thảo, chuyên đề, hội thi, hội giảng, dự giờ thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối … ).

-  Phân công công việc cho giáo viên đảm bảo hợp lý, cơ bản đúng với chuyên môn đào tạo. Phát huy tính tích cực nghiên cứu của cá nhân giáo viên với các hoạt động mang tính tập thể, trao đổi, học tập lẫn nhau.

- Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, từng bước đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo, vững vàng về tư tưởng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, lối sống của cán bộ giáo viên. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và quan điểm phát triển GD&ĐT. Thực hiện cuộc vận động : “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” đã nêu trong chỉ thị số 39/2007/ CT - BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện trường học - xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Làm tốt công tác tham mưu với Đảng chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng đầu tư thêm về CSVC. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn lực để tăng cường CSVC từng bước cải tạo cảnh quan trường học theo hướng “xanh - sạch - đẹp”. Tu sửa, trang trí phòng học, phòng làm việc của Hội đồng; xây dựng phòng truyền thống, tủ sách phụ huynh ...

- Mua sắm thêm và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

         3.  Công tác quản lý, thông tin, báo cáo :

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu lực của công tác quản lý. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trước hết phải gương mẫu trong tất cả các công việc, nắm vững các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo; sâu sát trong công tác chỉ đạo các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong chỉ đạo công tác chuyên môn ( trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch dạy học của từng giáo viên…). Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch tất cả các hoạt động : phân công lao động, tài chính, chất lượng các hoạt động giáo dục …; chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra, giám sát, uốn nắn những lệch lạc trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế chuyên môn và quy định của ngành… ). Cán bộ quản lý phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc biên chế năm học. Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT, đảm bảo thực hiện các môn học và các hoạt động giáo dục đã quy định trong chương trình cấp học. Xây dựng, quản lý chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch giáo dục và chuẩn kiến thức, kỹ năng, việc dạy thêm, học thêm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, trong công tác quản lý kiểm tra, thi cử ...

- Tiếp tục quán triệt điều lệ trường Trung học, xây dựng phong cách làm việc trên tinh thần cụ thể hoá điều lệ và quy chế hoạt động của đơn vị mình. Lãnh đạo các nhà trường phải tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu cấp dưới thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công, tăng cường trật tự, kỷ cương trong tất cả các hoạt động giáo dục. Chủ động ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Thực hiện chế độ phân công công việc cụ thể, gắn mức độ trách nhiệm với từng cá nhân. Việc nhận xét đánh giá cán bộ giáo viên cuối kỳ, cuối năm học phải đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ và công khai.

- Kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục; coi trọng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú ý kiểm tra các loại hồ sơ, đặc biệt là kế hoạch dạy học, giáo án và giờ dạy trên lớp của từng giáo viên, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn và quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

 - Chỉ đạo sử dụng tốt sổ liên lạc, kịp thời thông báo cho phụ huynh học sinh về tình hình học tập và ý thức tu dưỡng rèn luyện của từng học sinh.

         -  Quản lý, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước và các khoản đúng góp của phụ huynh học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng với Luật ngân sách, Luật kế toỏn, cỏc văn bản hướng dẫn của cấp trờn đặc biệt là Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh quy định về các khoản thu thỏa thuận trong nhà trường.

- Làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các loại hồ sơ về kiểm định chất lượng theo quy định.

-  Thực hiện tốt quy định về thông tin báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo phải kịp thời, đúng mẫu, chính xác và đầy đủ, đặc biệt chú ý báo cáo những vấn đề đột xuất xảy ra về Phòng trong thời gian nhanh nhất.

       IV. Công tác thi đua - Khen thưởng :

1, Tập trung  phấn đấu theo các tiêu chí sau :

a. Kết quả việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học; chất lượng giáo dục đạo đức, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, an toàn giao thông; phòng chống các tai tệ nạn xã hội; xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự ”; chất lượng giáo dục văn hoá; chất lượng khảo sát học sinh giỏi; thi khoa học kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh và dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên; thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông  ... ; chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT …

b. Kết quả đổi mới phương pháp dạy học, hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn; đổi mới kiểm tra, đánh giá; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối, tổ chức các chuyên đề ...

c. Kết quả tham dự giải các môn thể thao các cấp.

d. Thực hiện quy chế chuyên môn; công tác quản lí dạy thêm, học thêm.

e. Kết quả bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tác động đến chất lượng giáo dục và đoàn kết nội bộ.

f. Các biện pháp tổ chức thực hiện đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học.

g. Thực hiện quy định về thông tin báo cáo; thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai và chỉ đạo ( gọi bổ sung học sinh về học lớp 7, 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn ... ).

h. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; xây dựng thư viện đạt chuẩn; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

i. Công tác số lượng và phổ cập GD THCS ...

 Khi  xét các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân cán bộ quản lí và giáo viên, nhà trường sẽ đặc biệt lưu ý tới những đóng góp của cá nhân và tập thể đối với phong trào thi đua chung của nhà trường, tập trung vào các cuộc thi cấp tỉnh.

* Thi khảo sỏt học sinh giỏi cấp Huyện;

* Thi khoa học kỹ thuật.

* Thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp.

* Hôi khỏe phù đổng cấp tỉnh.

* Các cuộc thi khác do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

          2,Kế hoạch công tác TĐKT của trường:

-Xây dựng chỉ tiêu phấn đấu:

+ Tập thể:

- Chi bộ Đảng: đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Nhà trường: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Công đoàn: đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

- Đội TNTP Hồ Chí Minh: đạt liên đội xuất sắc cấp huyện.

- Đoàn TN: đạt tiên tiến xuất sắc.

+ Cá nhân:

Danh hiệu Nhà nước:

-Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đến 3 CBGV..

-Lao động tiên tiến: 21 CBGV

Danh hiệu TĐ ngành:

- GVDG cấp huyện: 10

- GV TPTG cấp huyện: 01.

- GVDG cấp Tỉnh: 02

Xây dựng định mức khen thưởng để khuyến khích động viên:

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Theo Quyết định KT

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Theo Quyết định KT

- Lao động tiên tiến: Theo Quyết định KT

- Giáo viên giỏi tỉnh: 300.000

- Giáo viên giỏi huyện: 200.000

-Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá, thi vào PTTH: Định mức khen thưởng cho các đội tuyển HSG(9 ĐT), các môn thi vào PTTH(3 môn) như sau:

Đội tuyển xếp thứ nhất huyện thưởng cho GV bồi dưỡng:            1.000.000 đồng

Đội tuyển xếp thứ nhì huyện thưởng cho GV bồi dưỡng:             800.000 đồng

Đội tuyển xếp thứ ba huyện thưởng cho GV bồi dưỡng:               500.000 đồng

Đội tuyển xếp thứ  4 đến thứ  10 huyện thưởng cho GV bồi dưỡng: 300.000 đồng

-Thành tích bồi dưỡng học sinh giải Toán qua mạng, Olympic Tiếng Anh: Chế độ khen thưởng tính bằng 50% chế độ khen thưởng học sinh giỏi văn hóa.( Nếu tổ chức)

-Khen thưởng thành tích thể thao:

+Với các môn có 1 đến 2 học sinh tham gia như bóng bàn, cầu lông, cờ vua, đá cầu:

Đạt giải nhất HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 200 000đồng

Đạt giải nhì HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 150 000đồng

Đạt giải ba HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 100 000đồng

+Với các môn có nhiều học sinh tham gia như : Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,

Đạt giải nhất HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 300 000đồng

Đạt giải nhì HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 250 000đồng

Đạt giải ba HKPĐ huyện thưởng cho giáo viên 200 000đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH :

* Tháng 9/ 2017 :

- 05/9 : Khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Sáng 06/9 : Nộp báo cáo công tác khai giảng năm học mới, phân công chuyên môn, thời khoá biểu; danh sách giáo viên đư­ợc Hiệu tr­ưởng nhà trư­ờng cho phép soạn, sử dụng giáo án in trên máy vi tính năm học 2017 - 2018.

- 08/9 : Duyệt báo cáo số l­ượng học sinh và một số báo cáo khác.

- 12/9 : Hội nghị triển khai KH chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Sáng 19/9 : Duyệt và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo :

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

+ Tờ trình về việc dạy thêm, học thêm năm học 2017 - 2018.

+ Danh sách cán bộ giáo viên tham gia quản lý, chỉ đạo và dạy thêm, học thêm năm học 2017 - 2018.

+ Danh sách GV đăng ký danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2017-2018 ( ghi rõ họ và tên, đăng ký GVDG môn, GVDG cấp huyện hoặc cấp tỉnh ).

- 21/9 : Hội nghị viên chức - thông qua cỏc kế hoạch của nhà tr­ường.

- Đ/c Tân, Yến tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh.

- Nhập dữ liệu vào phần mềm PC, hoàn thiện hồ sơ sổ sách về công tác PCGD. duyệt các biểu mẫu thống kê kết quả PC với Phòng Giáo dục và Đào tạo; tiến hành kiện toàn các tổ chức, đoàn thể …

- Đón kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

* Tháng 10/ 2017 :

- Đón kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kiểm tra các loại hồ sơ, công tác quản lý, chuyên môn, khảo sát giáo viên dạy giỏi.

- Thi KHKT cấp cụm tr­ường.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Tổ chức kiểm tra giữa học kì I.

- Thanh tra chuyờn ngành với các đồng chí giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 11/ 2017 :

- Thi KHKT cấp huyện.

- Tổ chức giải các môn thể thao cấp tr­ường.

- Tổ chức Hội giảng chào mừng ngày 20/11.

- Đón kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuyên môn, phổ cập và khảo sát giáo viên dạy giỏi.

- Đ/c HIệu trưởng và CTCĐ dự Hội nghị thi đua " Hai tốt ".

- Tổ chức mớt tinh kỉ niệm ngày Nhà giỏo Việt Nam 20/11.

- Thanh tra chuyờn ngành với các đồng chí giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 12/ 2017 :

- Tham gia khảo sát chọn học sinh tham dự kỳ thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh.

- Tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh.

- Tổ chức hội khỏe Phù Đổng cấp cụm tr­ường và cấp huyện.

- Đón kiểm tra của Phòng GD và ĐT về công tác chuyên môn, phổ cập, kiểm tra chuyên ngành và khảo sát giáo viên dạy giỏi.

- Tổ chức kiểm tra chất l­ượng học kì I.

- Thanh tra chuyờn ngành với các đồng chí giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 1/ 2018 :

- Sơ kết học kỳ I.

- Duyệt báo cáo số lư­ợng, chất l­ượng học kỳ I với Phũng .

- Đón kiểm tra của Phòng GD và ĐT về công tác chuyên môn, kiểm tra chuyên ngành và khảo sát giáo viên dạy giỏi.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 2/ 2018 :

- Đón kiểm tra công tác chuyên môn, khảo sát giáo viên dạy giỏi của Phòng GD và ĐT.

- Thanh tra chuyờn ngành với các đồng chí giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Tháng 3/ 2018 :

- Kiểm tra chất l­ượng giữa học kì II.

- Đón kiểm tra của Phòng GD và ĐT về công tác chuyên môn, kiểm tra chuyên ngành và khảo sát giáo viên dạy giỏi.

- Tham dự hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

- Thanh tra chuyờn ngành với các đồng chí giáo viên

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Tháng 4/ 2018 :

- Tham gia khảo sát chất l­ượng HSG.

- Đáp ứng kiểm tra thi đua cuối năm.

- Đón kiểm tra công tác chuyên môn, khảo sát giáo viên dạy giỏi của Phòng GD và ĐT.

- Tham gia k thi tốt nghiệp nghề phổ thông.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Tháng 5/ 2018 :

- Tổ chức kiểm tra chất l­ợng cuối năm học.

- Tổ chức xét tốt nghiệp tại trường và duyệt kết quả với Phũng.

- Tổng kết năm học 2017 - 2018.

- Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn; thống kê, báo cáo theo quy định.

- Kết hợp với trường TH tuyển HS đã hoàn thành ch­ương trình Tiểu học vào lớp 6.

* Tháng 6/ 2018 :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tổ chức dạy ôn tập cho học sinh dự thi vào lớp 10 THPT.

- Cử giáo viên đi làm nhiệm vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 với học sinh; bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa ph­ương ...

        E. Tổ chức thực hiện :

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà trường. Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và tình hình thực tế, các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo chi tiết, cụ thể, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp mang tính khả thi, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra./.

                                                                                Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                               Vũ Duy Tuấn

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 22
Tháng 11 : 513
Năm 2021 : 11.652